Levél az ENSZ-hez,

A GONDOLAT-KÖR nevében,

János

A II. világháború után sikerült egyetérteni abban, hogy a háború ésszerűtlen, tehát: „soha többé háborút”!

Ezzel a gondolattal hozták létre az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét.
Működése során azonban kiderült, hogy neve félrevezető, nem szabatos!

A nemzetek valójában nem egyesültek, nem közösség az, ahol nem a többség dönt!

Pedig ezzel lehet csak a háború lehetőségét kiküszöbölni.

Ma a 193 tagállam helyett öt állam vétójoga akadályozza ebben!

*

Nagy Britannia kilép ma az Európa Unióból, mert nem rendelkezik vétójoggal. És így keresi vélt szabadságát.

1956-ban az ENSZ, a világ nemzetei, cserben hagyták Magyarországot, de ma sem képesek a 3. világháború kitörésének lehetőségét megakadályozni.

Még azt sem, hogy megtalálnák és felelősségre vonnák azt, aki már a második világháborúban is már megvetett gyilkos gázok bevetésével ma is tömeggyilkosságokat követ el.

Vétójoggal hátráltatják.

*

A „többség” az ember legerősebb fegyvere!
De ugyanakkor a legbékésebb, leghatásosabb eszköze is.

Hallatlanul erős, hatalmasabb mindennél. A diktatórikus, törvénytelen, de még törvényes hatalomnál is erősebb.
Hatalmasabb annál, – ami ma állítólag uralkodik, – még a pénznél is.

De erősebb az állam, sőt, törvényeinek erejénél is.

Gondoljunk csak 1989-re 1990-re. Fegyvertelen gyalogos polgárok döntötték le a berlini falat s a hidegháború véget ért.

A többség akarata leghatalmasabb!

*

A „Szovjetunió”, helyesebben, szabatosabban a Szovjetunió utódállamának vezetője, ne vétózzon az ENSZ-ben, kövesse Britannia példáját és lépjen ki a nemzetek közösségéből.
S keresse így boldogulását.

Szívesen látott vendég marad közöttünk a majdan kialakuló Világfórumon.
Mi, a többség nem zárunk ki senkit! Sőt sajnáljuk, ha elhagynak bennünket.

***

Forradalmunkat, 1956-ot, nem tudom, nem is akarom elfelejteni.

Életem legnagyobb csalódását az ENSZ okozta.
Az ENSZ 1957-ben megbénult. Három évvel azelőtt Koreában beavatkozott, (elfelejtették vétójukat bevetni) s ma is virágzó állam Dél-Korea.
Bennünket meg a világ cserben hagyott. Pedig, hacsak három napra is, de győztünk. Szabad országgá lettünk. Soha sem felejtem el.

***

Érvelek:
A vétójogot, a nemzetek közösségének kialakulásának akadályát meg lehet szüntetni!

Kényszerhelyzet hozta létre, kényszerhelyzetből adódott.
Feltehetően a szovjet követelte. Hiszen 45 éven keresztül állandóan használták.
Kényszerhelyzetben hozott szerződés viszont nem érvényes.
Kényszerhelyzet volt:
A vétójog” megtagadása esetén a háborút folytatni kellett volna a volt szövetségessel szemben.
Ez a békét váró világ közvéleményére való tekintettel lehetetlen volt.
A szovjet képes lett volna rá folytatni, hiszen diktatúra!
Mindenki joggal attól félt, hogy Berlinnél nem áll meg hadseregével, hanem folytatja az egész világ „felszabadítását”, kirablását. Politikai rögeszméjének megvalósítását. A munkásosztály végső győzelmét.
Tudtuk, hadserege nem igényelt utánpótlást. Katonái számára a háború folytatása, új gazdag területek kirablása, sohasem tapasztalt jólét lett volna. Egy ideig.
Népére Sztálin sohasem gondolt.

*

A vétójog nyilvánvaló jogtalanság is!
Az ENSZ által hirdetett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lerögzített jogegyenlőséggel, a népek jogegyenlőségével sem egyeztethető össze.

*

A világ a II. világháború után közvetlenül, de után sokáig, az akkori két győztes hadsereg szemben állása következtében a szovjet vörös hadsereg és a nyugati szövetségesek hadserege révén két ellenséges részre szakadt.

Ma már több hadsereg képes már atomháborúra!
S ez új lehetőség nyújt a békét óhajtók számára. Hiszen egymaga nem vállalkozna esztelenül senki sem háborúra egy nyilvánvaló többséggel szemben.

De ez a lehetőség még nem jutott el tudatunkig.
Gondolkodásunkat még mindig a második világháború végének megmerevedett erőviszonyai nyomasztják.

Ismétlem, ma több ország, ENSZ tag, rendelkezik atomháborúra alkalmas hadsereggel és megfelelő anyagi potenciával.

Mit kellene tenni?

Az USA, Britannia, Franciaország ezek a demokratikus jogállamok mondjanak le önként vétójogukról.
Az imént felsorolt jogászi érveléssel.

Ha példát mutatnának s a maguk részéről lemondanának vétójogukról, elindulna egy folyamat, aminek nyomán a többi is lemondana, róla vagy önként kilépne.
Kínai népköztársaság is követné az előbbieket. Gazdasági fejlődését nem adná fel, szeretné folytatni.
S ha a Biztonsági Tanács 4 tagja lemondana privilégiumáról s az, aki nem, az egyedül marad. Rajta kívül mindenki lemondott róla s ő mégis vétót jelez, az soha nem tapasztalt viharos közderültséget okozna. Botrányt! Nem meri.

A vétójog kiküszöbölésével az Egyesült Nemzetek Szövetségéből valódi emberi közösség jönne létre.
A többségi elv döntéseivel igen sok világproblémát meg lehetne oldani.

A környezetszennyeződéstől kezdve egészen a menekültek áradatáig.
S legfőképpen társadalmi igazságtalanság állandó növekedését is napirendre lehetne tűzni, amit ma óvatosan kerül a politika, mely viszont a terrorizmus terjedésének kiváltó oka

Mert ez vajon hová vezethet? Előbb utóbb általános ellenségességre, háborúhoz.

A vétójogot meg kell szüntetni!
Az egyesült nemzetek szervezetében a többség akaratával világháború kitörését meg lehetne akadályozni.

A népek többsége igazságosságra törekszik, s főként nem akar háborút.

A népek?

Az emberek többsége!
Az egész világon!!!

Rőczey J. János

A GODOLAT -KÖR nevében

EU, 2017. április 16-án.

Húsvétvasárnapján.

——————————————————————————————————

Beteljesül a prófécia.

PRÓFÉCIA (Jóslat) 2015. okt.10, Genf
Kárpáti Harsona Szerző, Rőczey János. 26. előző Írás.
Ugyancsak : (gondolat-umbruch.eu)

Az USA új elnöke, akit elkeseredett emberek választottak meg, megvalósítja jövőbe látásunkat, hiszen milliárdosokat nevez ki adminisztrációjának élére. (európai értelemben vett minisztereket)
(A többség elégedetlen?)
.
Milliárdosok, tehát a leggazdagabbak fogják irányítani a világot! Az emberiség sorsát.

No, ha nem is ők személyesen, hiszen nem szakemberek, nem értek rá politizálni még, de sorsunkat fogják fogják meghatározni, eldönteni, engedelmes szakembereik révén. – De úgy, ahogyan ők akarják. S jónak látják.

Rabok leszünk, de biztos kezekbe kerülünk. Nem kell hát aggódnunk.
Demokráciánk meg lassanként olyan lesz, mint Angliában a királyság. – Csak ceremónia, pusztán látszat!
Hacsak a jogállam, az igazságszolgáltatás, nem lép síkra bátran, becsületesen! Amíg lehet!
Szerencse mondom, ill. mondják nagyon sokan , hogy mindezek ellenére mégiscsak biztos kezekbe kerülünk. Csak nem tehetik hozzá, hogy „hála Istennek”.
A gazdagok kezébe kerülünk, s azok védelmükbe vesznek valamennyiünket, hiszen ránk szükség van, mi dolgozunk nekik. Tehát belőlünk lesznek egyre gazdagabbak.

Jaj! Eszembe jutott valami.

Csak ne vetélkedjenek majd egymással s ne vesszenek össze a milliárdosok!

Mert addig nincsen háború, nem kell elmenni katonának, s nem lesz szőnyegbombázás sem.
Nem kell egy másik milliárdos ellen harcolnunk. Általuk számunkra létre hozott újdonsült országukért, új „hazánkért”.

Nem kell megölnünk a „végső” győzelemért embertársainkat! Isten más országba került gyermekeit, ha életben akarunk maradni.
Imádkozzunk hát?

Páter Varga László S.J. sajnos hiába hirdette az egyetemi templom szószékéről a II. világháború kitörése előtt
s hasztalan figyelmeztetett bennünket:

„Imádkozni bűn, ha cselekedni kellene !

J.J. Rőczey és a Gondolat-Kör

EU, 2017. március 3.